Valtiopaivaasia HE 148/2011

HE 148/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n ja tuloverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

15.05.2012

Säädöskokoelma
218/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

15.05.2012

Säädöskokoelma
219/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.01.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/2012 vp
Valmistunut

17.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös ja 2. lakiehdotuksen 46 §:n 9 momentti muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2012 Päättynyt PTK 39/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2012

​​​​