HE 148/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

15.02.2013

Säädöskokoelma
897/2012
Sopimussarja
13/2013
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pöytäkirja Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta, sellaisena kuin ne ovat muutettuna Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 ja 22 päivänä syyskuuta 2009 tehdyillä pöytäkirjoilla

Asetuksen voimaantulo

15.02.2013

Säädöskokoelma
146/2013
Sopimussarja
14/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pöytäkirja Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta, sellaisena kuin ne ovat muutettuna Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 ja 22 päivänä syyskuuta 2009 tehdyillä pöytäkirjoilla

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Colliander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2012 vp
Valmistunut

09.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2012 Päättynyt PTK 111/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.2012

Vastaus
EV 121/2012 vp