Valtiopaivaasia HE 148/2013

HE 148/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Voimaantulo

24.12.2014

Säädöskokoelma
105/2014
Sopimussarja
33/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

Vahvistettu

31.01.2014

Voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
106/2014
Sopimussarja
32/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Asekauppasopimus

Asetuksen voimaantulo

15.04.2014

Säädöskokoelma
299/2014
Sopimussarja
33/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Asekauppasopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2013

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Virri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2013 Päättynyt PTK 99/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/2013 vp
Valmistunut

13.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 13.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2013

​​​​