Valtiopaivaasia HE 149/1999

HE 149/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1346/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1347/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1348/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rakennusverolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1349/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1350/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

3. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

4. Laki rakennusverolain 24 §:n muuttamisesta

5. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.11.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999 17
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/1999 vp
Valmistunut

07.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään asiaa koskeva lausuma.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 10/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999 6
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 116/1999 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999