HE 149/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vammaistukilain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2001

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
1060/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2001

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
1061/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vammaistukilain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2001 Päättynyt PTK 106/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2001 vp
Valmistunut

18.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 100/1999 vp ja LA 183/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 212/2000 vp ja TPA 65/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2001 Keskeytetty PTK 122/2001
26.10.2001 Päättynyt PTK 123/2001 5,6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.2001

Vastaus
EV 131/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot