HE 149/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1037/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1038/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1039/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1040/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta

2. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004
16.09.2004 Pantu pöydälle PTK 91/2004
17.09.2004 Päättynyt PTK 92/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2004 vp
Valmistunut

16.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma ().

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2004 Keskeytetty PTK 123/2004
19.11.2004 Päättynyt PTK 124/2004 1-3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2004

Vastaus
EV 164/2004 vp