HE 15/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
240/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.2001 Päättynyt PTK 17/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2001 vp
Valmistunut

02.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 20/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.03.2001 Päättynyt PTK 21/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2001

Vastaus
EV 16/2001 vp