HE 15/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
629/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2003 Päättynyt PTK 29/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2003 vp
Valmistunut

03.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2003 Päättynyt PTK 31/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2003 Poistettu PTK 34/2003
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2003

Vastaus
EV 4/2003 vp