HE 15/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
379/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2006 Päättynyt PTK 26/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2006 vp
Valmistunut

07.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että eduskunta-aloitteet LA 37/2004 vp, LA 42/2005 vp ja TPA 23/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2006 Päättynyt PTK 39/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2006 Päättynyt PTK 42/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.2006

Vastaus
EV 39/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot