Valtiopaivaasia HE 15/2011

HE 15/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
1465/2011
Sopimussarja
12/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
1466/2011
Sopimussarja
14/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
1467/2011
Sopimussarja
16/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1468/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. yleissopimus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä

Asetuksen voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
77/2012
Sopimussarja
13/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

2. Laki rikoslain 11 luvun muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. yleissopimus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.08.2011

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Virri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2011 Päättynyt PTK 27/2011 3
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 2/2011 vp
Valmistunut

15.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään 4 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 14/2011 vp
Valmistunut

14.10.2011

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/2011 vp
Valmistunut

28.09.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2011 Päättynyt PTK 71/2011 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2011 Keskeytetty PTK 74/2011 15
25.11.2011 Päättynyt PTK 76/2011 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2011