HE 15/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.04.2012

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
195/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

27.04.2012

Voimaantulo

01.05.2012

Säädöskokoelma
196/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki jätelain muuttamisesta

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aarnio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2012 Päättynyt PTK 27/2012
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2012 vp
Valmistunut

30.03.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2012 Päättynyt PTK 33/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.04.2012 Päättynyt PTK 36/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.04.2012

Vastaus
EV 17/2012 vp