Valtiopaivaasia HE 15/2013

HE 15/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
503/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
504/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki passilain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
505/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
506/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
507/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
508/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

3. Laki passilain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

5. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

6. Laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2013

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Aaltomaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2013 Päättynyt PTK 28/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2013 vp
Valmistunut

31.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. sekä 4.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 8/2013 vp
Valmistunut

23.04.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2013 Keskeytetty PTK 63/2013 4
05.06.2013 Päättynyt PTK 64/2013 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2013