HE 15/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
503/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
504/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki passilain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
505/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
506/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
507/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
508/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

3. Laki passilain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

5. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

6. Laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Aaltomaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2013 Päättynyt PTK 28/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2013 vp
Valmistunut

31.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. sekä 4.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.2013 Keskeytetty PTK 63/2013
05.06.2013 Päättynyt PTK 64/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2013

Vastaus
EV 77/2013 vp