HE 150/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
797/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
798/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Silvennoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2008 Päättynyt PTK 88/2008
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2008 vp
Valmistunut

21.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2008 Päättynyt PTK 97/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §