HE 150/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
497/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
498/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

2. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2013 vp
Valmistunut

17.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.04.2013 Keskeytetty PTK 42/2013
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2013 Päättynyt PTK 46/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.2013

Vastaus
EV 52/2013 vp