HE 151/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuodelta 2000 suoritettavaa vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1277/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1278/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina paitsi ensimmäisen lakiehdotuksen 2 § muutettuna, että lakialoitteisiin 118/1999 vp, 123/1999 vp, 142/1999 vp ja 151/1999 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja että toivomusaloitteet TA 397/1999 vp, TA 410/1999 vp, TA 411/1999 vp, TA 412/1999 vp, TA 422/1999 vp, TA 429/1999 vp, TA 452/1999 vp, TA 462/1999 vp,TA 473/1999 vp, TA 477/1999 vp ja TA 500/1999 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 2.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1999 Päättynyt PTK 105/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1999 Keskeytetty PTK 106/1999
03.12.1999 Päättynyt PTK 107/1999 7-9
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Keskeytetty PTK 114/1999
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999 3
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1999

Vastaus
EV 108/1999 vp