Valtiopaivaasia HE 151/2001

HE 151/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1420/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1421/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1422/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2001 Pantu pöydälle PTK 106/2001 11
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 44/2001 vp
Valmistunut

29.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena paitsi 29 § muutettuna ja että lakialoitteet LA 193/2000 vp, LA 50/2001 vp ja LA 118/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001 8 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 24
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​