HE 151/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1420/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1421/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1422/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2001 Pantu pöydälle PTK 106/2001
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 44/2001 vp
Valmistunut

29.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena paitsi 29 § muutettuna ja että lakialoitteet LA 193/2000 vp, LA 50/2001 vp ja LA 118/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2001 Päättynyt PTK 143/2001 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2001

Vastaus
EV 195/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot