HE 151/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tonnistoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
90/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

24.02.2012

Voimaantulo

01.03.2012

Säädöskokoelma
91/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tonnistoverolain muuttamisesta

2. Laki tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Kemell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2012 vp
Valmistunut

14.02.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2012 Päättynyt PTK 7/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2012 Päättynyt PTK 10/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2012

Vastaus
EV 3/2012 vp