Valtiopaivaasia HE 151/2014

HE 151/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1048/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1049/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1050/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 33
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 32
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 33
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 32
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2014 vp
Valmistunut

23.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 8/2014 vp
Valmistunut

14.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Keskeytetty PTK 110/2014 13
14.11.2014 Päättynyt PTK 113/2014 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 21
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 7 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2014

​​​​