HE 152/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1021/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kimari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

34

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2002 vp
Valmistunut

11.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2002 Päättynyt PTK 118/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

42

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2002

Vastaus
EV 134/2002 vp