HE 152/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1396/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.2010 Päättynyt PTK 87/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 30/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/2010 vp
Valmistunut

10.11.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 21/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 20/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2010 Keskeytetty PTK 125/2010
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 14-17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2010 Päättynyt PTK 129/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2010

Vastaus
EV 241/2010 vp