Valtiopaivaasia HE 152/2010

HE 152/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1396/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2010 Päättynyt PTK 87/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 30/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/2010 vp
Valmistunut

10.11.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 21/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 20/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2010 Keskeytetty PTK 125/2010 5
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 5 14-17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2010 Päättynyt PTK 129/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2010