Valtiopaivaasia HE 152/2013

HE 152/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1233/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1234/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1235/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1236/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

2. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta

3. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

4. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Kannisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2013 Päättynyt PTK 100/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2013 vp
Valmistunut

10.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus ja että 4. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 28/2013 vp
Valmistunut

27.11.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2013 Päättynyt PTK 129/2013 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-3. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 32
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin