HE 153/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 84. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Yleissopimus (nro 178), joka koskee merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia

Asetuksen voimaantulo

22.04.2000

Säädöskokoelma
303/2000
Sopimussarja
19/2000
Päätös

Hyväksytty

2) Suositus (nro 185) joka koskee merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Yleissopimus (nro 178), joka koskee merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia

2) Suositus (nro 185) joka koskee merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kaartinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 139/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.1998 pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.1998

Vastaus
EV 143/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

TyVM:n ponsi