HE 153/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähköisestä asioinnista hallinnosssa

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1318/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisestä asioinnista hallinnosssa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1999 vp
Valmistunut

07.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5, 6, 22, 33, 34 ja 40 § muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Päättynyt PTK 116/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 132/1999 vp