HE 153/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
137/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
138/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
139/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
140/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
141/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki osuuskuntalain 19 luvun 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
142/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
143/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki säästöpankkilain 120 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
144/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vakuutuskassalain 129 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
145/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vakuutusyhdistyslain 13 luvun 21 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11. Laki vakuutusyhtiölain 15 luvun 21 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12. Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
146/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eläkesäätiölain 98 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
147/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

2. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 a §:n muuttamisesta

3. Laki kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:n muuttamisesta

5. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

6. Laki osuuskuntalain 19 luvun 31 §:n muuttamisesta

7. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 75 §:n muuttamisesta

8. Laki säästöpankkilain 120 §:n muuttamisesta

9. Laki vakuutuskassalain 129 §:n muuttamisesta

10. Laki vakuutusyhdistyslain 13 luvun 21 §:n muuttamisesta

11. Laki vakuutusyhtiölain 15 luvun 21 §:n muuttamisesta

12. Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta

13. Laki eläkesäätiölain 98 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

24

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2003 vp
Valmistunut

11.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-9. sekä 12. ja 13. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 10. ja 11. lakiehdotukset hylätään, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2003 Päättynyt PTK 111/2003
Päätös

1.-9., 12. ja 13. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 10. ja 11. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-9. sekä 12. ja 13. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 10. ja 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2004

Vastaus
EV 131/2003 vp