Valtiopaivaasia HE 153/2006

HE 153/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
539/2007
Sopimussarja
59/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
540/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
541/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki esitutkintalain 27 ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
542/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
543/2007
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
768/2007
Sopimussarja
60/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen 2 artiklan mukainen selitys

Asetuksen voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
768/2007
Sopimussarja
60/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen varauma, 11 artikla 3 kappale

Asetuksen voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
768/2007
Sopimussarja
60/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen varauma, 14 artikla 3 kappale a) kohta

Asetuksen voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
768/2007
Sopimussarja
60/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen varauma, 14 artikla 3 kappale b) kohta

Asetuksen voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
768/2007
Sopimussarja
60/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta

4. Laki esitutkintalain 27 ja 28 §:n muuttamisesta

5. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus

2. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen 2 artiklan mukainen selitys

3. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen varauma, 11 artikla 3 kappale

4. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen varauma, 14 artikla 3 kappale a) kohta

5. Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen varauma, 14 artikla 3 kappale b) kohta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Ks. mietintö.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 25/2006 vp
Valmistunut

20.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.01.2007 Päättynyt PTK 146/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​