HE 153/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

Vahvistettu

16.11.2007

Voimaantulo

17.11.2007

Säädöskokoelma
1027/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2007 Päättynyt PTK 76/2007
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2007 vp
Valmistunut

12.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2007 vp
Valmistunut

11.11.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 7/2007 vp
Valmistunut

11.11.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2007 Päättynyt PTK 78/2007 1-6
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2007 Päättynyt PTK 82/2007 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 3 §:n 1 ja 2 momentista ja 9 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.2007

Vastaus
EV 80/2007 vp