Valtiopaivaasia HE 153/2012

HE 153/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
281/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
282/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
283/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
284/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poronhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
285/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
286/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
287/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
288/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
289/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.04.2014

Säädöskokoelma
290/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

2. Laki hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

3. Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta

4. Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki poronhoitolain muuttamisesta

6. Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

7. Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta

8. Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

9. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

10. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.11.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2012 Päättynyt PTK 109/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2013 vp
Valmistunut

08.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3., 4. ja 7.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2013 Päättynyt PTK 23/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2013 Keskeytetty PTK 26/2013 7
20.03.2013 Päättynyt PTK 27/2013 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2013