HE 153/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
955/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Mänttäri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2013 Päättynyt PTK 99/2013
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 14/2013 vp
Valmistunut

24.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 106/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2013 Päättynyt PTK 111/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2013

Vastaus
EV 127/2013 vp