HE 153/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
867/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
868/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
869/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

3. Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pajula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/2014 vp
Valmistunut

08.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2014 Keskeytetty PTK 103/2014
24.10.2014 Päättynyt PTK 105/2014 4,5
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.10.2014

Vastaus
EV 116/2014 vp