Valtiopaivaasia HE 154/2012

HE 154/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tilastolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
361/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
362/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilastolain muuttamisesta

2. Laki maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.11.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2012 Päättynyt PTK 109/2012 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2013 vp
Valmistunut

19.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2013 Päättynyt PTK 44/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2013 Päättynyt PTK 47/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin