Valtiopaivaasia HE 155/1998

HE 155/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

24.03.1999

Säädöskokoelma
347/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1998

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.1998 Päättynyt PTK 124/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 139/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.11.1998 pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.1998

Hyväksytyt lausumat

TyVM:n ponsi