HE 155/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki sairausvakuutuslain 55 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

3. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

4. Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain 55 §:n muuttamisesta

6. Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kullaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, hallituksen esitykseen HE 47/2005 vp sisältyvä 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esitykseen HE 47/2005 vp sisältyvät 1.-4. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hallituksen esitykseen HE 155/2003 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 77/2005
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 20 c ja 21 f §:stä ja 3. lakiehdotuksen 53 ja 53 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Vastaus
EV 99/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot