HE 155/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1377/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sulonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2007 vp
Valmistunut

30.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 83/2007 vp sisältyvät 1. ja 3. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 155/2007 vp sisältyvä lakiehdotus (2. lakiehdotus) hyväksytään muuttamattomina ja että hallituksen esitykseen HE 83/2007 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2007 Keskeytetty PTK 91/2007
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 19-20
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2007 Keskeytetty PTK 95/2007
12.12.2007 Päättynyt PTK 96/2007 2
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 83/2007 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2007

Vastaus
EV 131/2007 vp