Valtiopaivaasia HE 155/2014

HE 155/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Säädöskokoelma
375/2015
Sopimussarja
52/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
376/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.08.2015

Säädöskokoelma
377/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta

Sopimussarja
53/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta koskevaan yleissopimukseen sisältyvä 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu varauma

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta

2. Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta koskevaan yleissopimukseen sisältyvä 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu varauma

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.2014

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 15/2014 vp
Valmistunut

17.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuulu Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varauman, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2015 Päättynyt PTK 157/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2015 Päättynyt PTK 160/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varauman tekemisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2015