HE 156/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Punaisesta Rististä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen Punaisesta Rististä

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
238/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen Punaisesta Rististä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laitinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2000 vp
Valmistunut

10.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.2.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 8/2000
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 9/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.02.2000

Vastaus
EV 4/2000 vp