HE 156/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain, vakuutuskassalain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
391/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
392/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
393/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

2. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rinne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2006 vp
Valmistunut

04.04.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2006 Päättynyt PTK 36/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.04.2006 Päättynyt PTK 38/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2006

Vastaus
EV 34/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin