HE 156/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
618/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
619/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
620/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
621/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
622/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
623/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

4. Laki ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

5. Laki kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta

6. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 37/2006 vp
Valmistunut

06.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2007 Päättynyt PTK 155/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2007

Vastaus
EV 311/2006 vp