HE 156/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 22 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
373/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
374/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
375/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
376/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2008 Pantu pöydälle PTK 92/2008
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2009 vp
Valmistunut

03.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.2009 Keskeytetty PTK 38/2009
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2009 Päättynyt PTK 44/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.2009

Vastaus
EV 35/2009 vp