HE 156/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
192/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
193/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
194/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
195/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
196/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
197/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

19.03.2013

Säädöskokoelma
198/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

2. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

3. Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

4. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

5. Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 ja 14 §:n muuttamisesta

6. Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

7. Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2012 Päättynyt PTK 109/2012
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/2012 vp
Valmistunut

14.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2013 Päättynyt PTK 3/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2013

Vastaus
EV 7/2013 vp