HE 157/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta sekä yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
877/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
878/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

2) Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2786

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 103/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2817

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/1993 vp
Valmistunut

29.09.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 106/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2998

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3132

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1993