HE 157/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 65 ja 86 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntalain 65 ja 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
353/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntalain 65 ja 86 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2000 vp
Valmistunut

09.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2000 Päättynyt PTK 31/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.2000 Päättynyt PTK 34/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2000

Vastaus
EV 33/2000 vp