Valtiopaivaasia HE 157/2003

HE 157/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Tilastolaki

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
280/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
281/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Tilastolaki

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 26
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2004 vp
Valmistunut

19.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2004 vp
Valmistunut

20.02.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2004 Päättynyt PTK 32/2004 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.03.2004 Päättynyt PTK 34/2004 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.04.2004