HE 157/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1022/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Brisson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2004 vp
Valmistunut

05.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 117/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2004 Päättynyt PTK 103/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2004

Vastaus
EV 129/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot