HE 157/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ja Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
1016/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
1017/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

2. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.2005 Päättynyt PTK 103/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2005 vp
Valmistunut

17.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2005 Päättynyt PTK 123/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2005

Vastaus
EV 148/2005 vp