HE 157/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 44 ja 48 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

25.12.2010

Säädöskokoelma
1073/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

25.12.2010

Säädöskokoelma
1074/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.12.2010

Voimaantulo

25.12.2010

Säädöskokoelma
1075/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 44 ja 48 luvun muuttamisesta

2. Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/2010 vp
Valmistunut

26.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.2010 Päättynyt PTK 109/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2010 Päättynyt PTK 111/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

26

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2010

Vastaus
EV 173/2010 vp