Valtiopaivaasia HE 158/2006

HE 158/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1223/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1224/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1225/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1226/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1227/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 10 §:n muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

3. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki yritys- ja yhteisötietolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/2006 vp
Valmistunut

17.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 2., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 20/2006 vp
Valmistunut

27.10.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2006