HE 158/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1741/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1742/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1743/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1744/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1745/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ennakkoperintälain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1746/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a ja 9 §:n muuttamisesta

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

6. Laki ennakkoperintälain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.2009 Päättynyt PTK 80/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/2009 vp
Valmistunut

27.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 1
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2009

Vastaus
EV 222/2009 vp