HE 159/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
448/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
449/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.06.2000

Säädöskokoelma
450/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

2. Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta

3. Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2000 vp
Valmistunut

10.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 ja 4 § muutettuina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.03.2000 Päättynyt PTK 31/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.2000 Päättynyt PTK 34/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2000

Vastaus
EV 34/2000 vp