HE 159/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi

Vahvistettu

28.03.2003

Voimaantulo

15.04.2003

Säädöskokoelma
255/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2003

Voimaantulo

15.04.2003

Säädöskokoelma
256/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 51/2002 vp
Valmistunut

17.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 15 § ja 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 184/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.01.2003 Päättynyt PTK 185/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2003

Vastaus
EV 254/2002 vp