HE 159/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1373/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1374/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1375/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/2003 vp
Valmistunut

11.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2003 Päättynyt PTK 111/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2003

Vastaus
EV 133/2003 vp